Askim Rideklubb

Oppstallingskontrakt

Oppstallingskontrakt

OPPSTALLINGSKONTRAKT

Mellom Askim Rideklubb (AR) og

NAVN:……………………………………………………………….……………………………………….. (heretter kalt oppstallør)

ADRESSE:……………………………………………………………………………………………………………………………………………

TELEFONER:……………………………………………………………………………………………………………………………………….

MAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Følgende kontrakt er inngått om oppstalling av hest / ponni ved navn:

………………………………………………………………………………………………………….....

 1. AR påtar seg oppstalling og foring av hesten fra………………….. og inntil avtalen sies opp.
 2. Ytelsen omfatter:
 • Oppstalling på den boks daglig leder tildeler hesten.
 • Alminnelig foring etter hestens type og hold. Denne avgjør daglig leder i samarbeid med oppstallør. Forplanen får dog ikke overstige 6 liter kraftfor og 10 kg høy/12 kg silasje pr. dag på hest, og 4 liter kraftfor og 8 kg. høy/10 silasje for ponni. Eventuell spesialforing må avtales med daglig leder, og ekstra kostnader ved dette dekkes av oppstallør.
  (normaltfór er silasje – høy kun fóres kun etter skriftlig oppfordring fra veterinær)
 • Det er tillatt med 4 trilleborrer strø i uken (små trilleborer). Det er ikke tillatt å tømme boksen for strø og fylle den opp igjen hvis ikke dette er avtalt med daglig leder.
 • Alminnelig tilsyn.
 • Daglig utegang hver virkedag, hesten slippes ut og inn av personalet. Vi kan ta av og på ett dekken.
 • AR påtar seg intet ansvar dersom hesten blir skadet eller påføres sykdommer.
 • AR påtar seg intet ansvar for skader hesten påfører mennesker, andre hester, inventar, biler, utstyr og lignende.
 • Vaksinasjon etter gjeldende forskrifter, samt skoing hver 6-8 uke er oppstallørens ansvar og forpliktelse. Markekur gis felles til alle hester på stallen av personalet og betales ekstra av oppstallør. Kopi av passet leveres til daglig leder når leieforholdet starter. (før hesten settes på stallen)
 • Finner AR det nødvendig i forbindelse med sykdom eller skade, kan veterinær tilkalles for oppstallørs regning.
 • Det er oppstallørs ansvar og forpliktelse å sørge for daglig puss, stell og mosjon av hesten. Dersom ikke disse forpliktelsene oppfylles kan AR heve kontrakten med en ukes varsel.
 • Det er oppstallørs ansvar og forpliktelse med rengjøring av boksen, der som ikke dette kjøpes som en tilleggstjeneste. Dersom ikke disse forpliktelsene oppfylles kan AR heve kontrakten med en ukes varsel.
 • Utestående oppstallingsavgift, samt utlegg AR har hatt for oppstallørens regning er oppsigelsesgrunn, dersom ikke annet avtales. Skyldig beløp er sikret i tilbakeholdelsesrett i hesten.
 • Oppstallør har adgang til å benytte klubbens anlegg både innendørs og utendørs, når dette ikke er opptatt til klubbens aktiviteter, etter enhver tid gjeldene regler.
 • For ytelsene i denne kontrakt betaler oppstalløren pr. dags dato kr. 4.700,- pr. mnd. for hest, og kr. 4.500,- pr. mnd. for ponni. Det sendes ut månedlige regninger med forfall ca. 15. hver måned. Oppstallingsavgiften kan reguleres med en måneds varsel.
  Det betales et depositum på kr. 5.000,- før ankomst, dette tilbakebetales ved opphør av leieavtale.
 •  Tas hesten ut av stallen for å gå på beite, eller av annen grunn, må den være borte i minimum 14 dager for å få fratrekk i prisen. Tomleie for boksen er pr. dags dato kr. 2.000,- pr. mnd.  Beskjed om når hesten skal tas ut, skal gis daglig leder 14 dager i forveien og fratrekk i leien blir beregnet og trukket fra på neste måneds regning.
 • Oppstallør og andre faste brukere av hesten, plikter å være medlem av AR og utføre dugnad for AR i samråd med styret og daglig leder. De forplikter seg også til å følge regler i forhold til trivsel, stall og sikkerhet, samt bruk av riktig utstyr under ridning.
 • Dersom hesten ikke lenger skal oppstalles hos AR, men oppstallør ønsker å beholde boksplassen, kan det søkes om å få leie ut boksen til en annen. Denne skal være medlem av AR, og skal godkjennes av daglig leder. Denne framleien skal ikke gå ut over et tidsrom på 6 måneder. En oppstallør kan kun leie ut boksen en gang, og det skal være samme person som leier boksen hele perioden. Den opprinnelige oppstallør står økonomisk ansvarlig for boksen i framleie perioden.
 • Oppstallør og andre som benytter hesten må forplikte seg til å rette seg etter ARs vedtekter, samt de regler som gjelder for bruk av ARs anlegg.
 • Denne avtalen kan sies opp med en måneds varsel for begge parter fra den 1. hver måned.
 • Det er ikke mulighet for å ha hesten på beite på Askim Hestesportsenter. Askim Rideklubb har et beite i Askim som kan benyttes etter avtale med daglig leder (juni eller august), når ikke skolehestene disponerer beitet (juli).
 • Oppstallør forplikter seg til å møkke egen luftegård minst en gang pr. uke.
 • Det er mulighet for å kjøpe ekstra tilleggstjenester fra AR, vedlegg til denne avtalen lages i forhold til ønskede tilleggstjenester. Ønskes tilleggstjenester JA / NEI
 • Spesielle merknader:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Askim, den ……………………………………………………………

 

………………………………………………………………                      ………………………………………………………………….

For Askim Rideklubb                                                         Oppstallør

Askim Rideklubb
Trippestadveien 26
1814, Askim
rideskolen@askimrideklubb.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift